سمینار ناظران لیگ‌های بسکتبال به ریاست طباطبایی برگزار شد

سمینار ناظران لیگ‌های بسکتبال امروز در محل فدراسیون و به ریاست رامین طباطبایی برگزار شد.

سمینار ناظران لیگ‌های بسکتبال به ریاست طباطبایی برگزار شد